fbpx

Linh kiện xe nâng Skyjack

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : Motor, hydraulic wheel drive - Kit, Seal Mã số linh kiện :104212 Ứng dụng: Skyjack 32XX Hướng dẫn chi tiết : PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) Mã số sổ tay HD : 143910AC

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : Lift valve 24 V xe nâng dạng cắt kéo Mã số linh kiện :105610 Ứng dụng : Skyjack SJIIIxxxx Hướng dẫn chi tiết :PN-157928AA Sau SN 60 002 259 , SJIII 3320(P/N-157928AA) Sau SN 27 006 432 , SJIII 3226(P/N-157928AA) Sau SN 70 007 139, SJIII 46xx (P/N-157928AA) Mã số sổ tay HD : 157928AA

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : Coil 24 V xe nâng dạng cắt kéo Mã số linh kiện :115370 Ứng dụng : Skyjack SJIII 3219, 3226, 4626, 4632 Hướng dẫn chi tiết : PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC) Mã số sổ tay HD : 143910AC

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : CONTACTOR cho xe nâng dạng cắt kéo Mã số linh kiện :146475 Ứng dụng : Skyjack SJIII 3219, 3226, 4626, 4632 Hướng dẫn chi tiết : PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC) Mã số sổ tay HD : 143910AC

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : Motor, hydraulic wheel drive Mã số linh kiện :103129 Ứng dụng : Skyjack SJIII 32XX Hướng dẫn chi tiết: PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC) Mã số sổ tay HD: 143910AC

Introdution

Hãng :Skyjack Tên : Steering seal kit for scissor lift/ bộ seal kit trục Mã số linh kiện :120236 Ứng dụng : Skyjack SJIII series Hướng dẫn chi tiết: PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC) Mã số sổ tay HD : 143910AC

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện